Doktorský studijní program 2016/2017

Chcete se věnovat vědě pod vedením zkušených školitelů? Přihlaste se do doktorského studijního programu.

Pro akademický rok 2016/2017 bylo vypsáno přes 60 témat v celkem 13 doktorských studijních programech. Studium lze studovat v prezenční nebo kombinované formě, v některých programech i v anglickém jazyce.

Termín pro podávání přihlášek do doktorského studijního programu (Ph.D.) byl prodloužen z 30. 4. 2016 do 31. 7. 2016. Nezapomeňte svoji elektronickou přihlášku vytisknout a doručit s předepsanými přílohami na děkanát fakulty.

Seznam školitelů a témat na webu LFP.

Experimentální laboratoř intenzivní medicíny

Školitel: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Studijní program: Chirurgie; forma: kombinované

Téma: Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence

 

Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: kombinované

Téma: Antimikrobakteriální léčba pacientů v sepsi: zvláštní aspekty a rizika vyplývající z kritického onemocnění

 

Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Diagnostické a terapeutické možnosti esofageálních dysfunkcí

 

Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční i kombinované; studium je možné v angličtině

Téma: Molecular and bio-functional understanding of sepsis-induced organ dysfunction and hypothesis-driven new treatment concepts

 

Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční i kombinované

Téma: Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanizmy a nové léčebné aspekty

Laboratoř antibiotické resistence a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; forma: prezenční i kombinované; studium je možné v angličtině

Téma: Bioinformatika pro analýzu mobilních genetických elementů zodpovědných za šíření antibiotické rezistence u gramnegativních bakterií čeledi Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp

 

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; forma: prezenční i kombinované

Téma: Vývoj a validace spektrometrických metod (MALDI-TOF MS, Ramanova spektroskopie) pro včasnou detekci původců infekčních onemocnění a jejich antibiotické rezistence

Laboratoř transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin

Školitel: doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Infekční komplikace a jejich dopad na výsledky transplantace ledviny

Laboratoř experimentální kardiologie

Školitel: doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Elektrofyziologie a kontraktilita myokardu ve zdraví a nemoci

Proteomická laboratoř

Školitel: MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Biokompatibilita metod náhrady funkce životně důležitých orgánů

Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění

Školitel: doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Asociace aterotrombózy a žilního tromboembolizmu – společné rizikové faktory

 

Školitel: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční i kombinované

Téma: Variabilita krevního tlaku a další hemodynamické parametry u diabetiků II. typu ve srovnání s kontrolními jedinci

 

Školitel: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční i kombinované

Téma: Vývoj klasických i méně tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich souvislost s kardiovaskulární morbiditou a mortalitou: výsledky osmiletého sledování vzorku obecné populace

 

Školitel: doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Metabolické a genetické faktory cévního stárnutí

 

Školitel: doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční i kombinované

Téma: Úroveň sekundární prevence vaskulárních chorob v klinické praxi

Mitochondriální laboratoř

Školitel: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční i kombinované

Téma: Metabolické a ostatní funkční vlastnosti nádorových kmenových buněk

 

Školitel: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční i kombinované

Téma: Mitochondriální dysfunkce v sepsi

Laboratoř laserové mikrodisekce

Školitel: doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Studium signálních systémů neuropeptidů v srdci ve zdraví a nemoci prostřednictvím laserové mikrodisekce a molekulárně biologických metod

Laboratoř neurodegenerativních poruch

Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Experimentální buněčná a regenerační terapie cerebelárních degenerací

 

Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Funkční aspekty modelů cerebelárních degenerací a možnosti jejich ovlivnění

 

Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Interakce mozečku a hipokampu v kognitivních procesech

Laboratoř experimentální neurofyziologie

Školitel: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Studijní program: Fyziologie a patologická fyziologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Mechanizmy paměti a mozkové rytmy

Laboratoř nádorové biologie

Školitel: Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Úloha signálních drah spojených s receptory spřažené s G proteiny ve fyziologii a patologii vybraných onemocnění

 

Školitel: Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Molekulární prognostické a prediktivní znaky kolorektálního karcinomu

 

Školitel: Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Úloha signálních drah kmenových buněk v nádorových onemocněních

Laboratoř farmakogenomiky

Školitel: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční

Téma: Mechanismus účinku farmakogenomických faktorů v prognóze a terapii nádorových onemocnění

Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně

Školitel: MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci; forma: prezenční

Téma: Cytokeratinové nádorové markery u nemocných s karcinonem plic

Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

Školitel: Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Osud a dynamika mesenchymálních kmenových buněk po aplikaci do nemocného organismu

 

Školitel: Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční

Téma: NK buňky u hematologických malignit – poruchy funkce NK buněk a mechanizmy úniky leukemických buněk

Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem

Školitel: doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Studium interakce buněk s nanočásticemi s využitím v bio-medicíně

Laboratoř reprodukční medicíny

Školitel: doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Studium endometriální receptivity a embryo–endometriální molekulární komunikace

 

Školitel: Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Mechanizmy epigenetické regulace během pre-implantačního vývoje embrya

Laboratoř kvantitativní histologie

Školitel: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Kvantitativní histologie markerů zánětu v cévní stěně

 

Školitel: Mgr. Kolinko Yaroslav, Ph.D.

Studijní program: Anatomie, histologie, embryologie; forma: prezenční; studium je možné v angličtině

Téma: Kvantitativní hodnocení změn mikrocév mozečku souvisejících s věkem

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet