Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem vypisuje Ph.D. pozice

Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem vypisuje Ph.D. pozice níže. V případě zájmu kontaktujte vedoucí laboratoře doc. RNDr. Marii Hubálek Kalbáčovou, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 1. Studium interakce buněk s nanočásticemi s využitím v bio-medicíně

  Školitelka: Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

  Forma studia: prezenční

  Anotace: Nanočástice různého typu jsou již v posledních letech velmi využívány v biomedicíně, ale stále jsou jejich interakce s buňkami ne zcela objasněné. V projektu se bude pracovat s křemíkovými nanočásticemi a jimi tvořenými kompozity, které se dají použít pro zobrazovací techniky ale i pro přenos léčiv nebo genů. K těmto účelům je potřeba podrobně popsat cestu jejich vstupu do buňky, pohyb po buňce a lokalizaci, popř. výstup z buňky. K charakterizaci interakce budou použity molekulárně biologické a biochemické metody, konfokální mikroskopie s následnou analýzou obrazu a další fyzikální techniky.

  Study of cell interaction with nanoparticles with their application in bio-medicine

  Supervisor: Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Biomedical Center, Medical Faculty in Pilsen, Charles University

  Study Form: full time study

  Annotation: Nanoparticles of different types have been widely used in bio-medicine in past several years; however their interactions with cells are still not well understood. Nanoparticles used in this Project will be based on silicon and its composites and could be used for visualization within the cells as well as for drug/gene delivery. To fulfill this aim, deep study of nanoparticles entry into the cells, their movement and localization as well as possible escape from the cell is needed. To characterize the cell-nanoparticle interaction methods of molecular biology and biochemistry, confocal microscopy with subsequent image analysis as well as other physical methods will be used.

 2. Studium interakce buněk s nanočásticemi na bázi virů

  Školitelka: Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

  Forma studia: prezenční

  Anotace: Nanočástice odvozené od myšího polyomaviru budou využívány jako modifikovatelný nástroj pro studium endocytózy, což je velmi důležité z hlediska poznání dopravy různých látek (léčiva, geny, fluorescenční sondy, aj.) přenášených do buněk pomocí nanočástic. V projektu se bude pracovat s různě modifikovanými virovými nanočásticemi a budou použity molekulárně biologické a biochemické metody, konfokální mikroskopie s následnou analýzou obrazu, elektronová mikroskopie a další fyzikální techniky.

  Study of cell interaction with nanoparticles based on viruses

  Supervisor: Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Institute of Inherited Metabolic Disorders, 1st Faculty of Medicine, Charles University

  Study Form: full time study

  Annotation: Mouse polyomavirus-based nanoparticles will be used as a modifiable tool for endocytosis study, which is important from the point of view of transport of different cargos (drugs, genes, fluorescence probes etc.) transported into cell by nanoparticles. To fulfill the aims of the project variably modified virus-based nanoparticles and broad spectrum of molecular biology and biochemistry methods, confocal microscopy with subsequent image analysis, electron microscopy as well as other physical methods will be used.

Contact

Charles University
Faculty of Medicine in Pilsen
Biomedical Center

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Log in to your account or Create an account